Regulamin pracy warsztatu

REGULAMIN WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Krajowego Towarzystwa Autyzmu o/Gdańsk z siedzibą w Gdyni

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej, zwany dalej Warsztatem rozpocznie działalność na podstawie art.10b ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr123, poz.776, z późniejszymi zmianami) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2002 w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej ( Dz. U. Nr 167). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz.586 i 587).
 2. Warsztat jest placówką prowadzona przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu o/Gdańsk z siedzibą w Gdyni.
 3. Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej mającej na celu ogólny rozwój i poprawę sprawności, każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego, aktywnego i satysfakcjonującego życia w środowisku społecznym.
 4. Warsztat jest zobowiązany do posiadania i prowadzenia, w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883):
 • dokumentacji stanowiącej podstawę do zakwalifikowania osobyniepełnosprawnej do uczestnictwa w Warsztacie,
 • dokumentacji zawierającej informację o miejscu zamieszkania, stanie rodzinnym uczestnika, jego warunkach mieszkaniowych i bytowych,
 • indywidualnego programu terapii i rehabilitacji,
 • dokumentacji o współpracy z rodzinami lub opiekunami oraz o stanie zdrowia uczestnika,
 • dokumentacji dotyczącej przyczyn zaprzestania uczestnictwa w Warsztacie.
 1. Uczestnikami Warsztatu są osoby z Autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, które zostaną zakwalifikowane na podstawie wskazań terapii zajęciowej, zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanych przez właściwy organ. W wypadku posiadania wolnych miejsc, Warsztat może przyjąć osoby również z innymi dysfunkcjami. Kandydatów do Warsztatu każdorazowo zatwierdza jednostka organizacyjna - Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o decyzję Rady Programowej Warsztatu.
 2. Warsztat jest placówką pobytu dziennego w wymiarze 35 godzin tygodniowo, czynną od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do godz. 15.00. (Harmonogram dnia pracy w Warsztacie obejmie zajęcia warsztatowe, kreatywne, szkoleniowe, zajęcia aktywności zawodowej oraz przerwy na posiłek. Dodatkowe przerwy każdorazowo uzależniane będą od potrzeb uczestnika Warsztatu)
 3. Każdy uczestnik przyjmowany jest najpierw na okres adaptacyjny w wymiarze 30 dni pracy, który może być realizowany w toku indywidualnym. Po tym okresie Rada Programowa podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury nowego uczestnika, kierując się w głównej mierze dobrem całej społeczności (wszystkich uczestników). Decyzja odrzucenia powinna zostać umotywowana i przedstawiona na piśmie. W uzasadnionych przypadkach Rada może też przedłużyć okres adaptacyjny.
 4. W trakcie zajęć wprowadza się dwie półgodzinne przerwy na spożycie posiłków. Stała godzina przerw może zostać ustalona przez uczestników i terapeutę każdej pracowni oddzielnie, po konsultacji z kierownikiem Warsztatu. W przypadkach, gdy będzie tego wymagał stan zdrowia uczestników, może być stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek.
 5. Uczestnikowi Warsztatu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 30 dni roboczych.
  • przerwę urlopową obowiązującą wszystkich uczestników Warsztatu ustala się na okres od 01 do 31 sierpnia każdego roku
  • pozostałe dni należnego urlopu uczestnik może wybrać w terminie dowolnym po uzgodnieniu z kierownikiem Warsztatu
  • inne dni wolne w działalności Warsztatu ustalać będzie Rada Programowa stosownie do, przyjętego na każdy rok kalendarzowy, harmonogramu pracy.
 6. Zajęcia rehabilitacyjne są prowadzone w Warsztacie zgodnie z indywidualnym programem przygotowanym dla każdego uczestnika przez Radę Programowa Warsztatu.
 7. Pracą Warsztatu kierować będzie w oparciu o zakres czynności i kompetencji Kierownik, powołany przez Zarząd KTA o/ Gdańsk.
 8. Radę Programową Warsztatu stanowią:
 • przedstawiciele zarządu KTA o/Gdańsk (typowani przez zarząd, 2 do 3 osób)
 • kierownik Warsztatu
 • instruktorzy terapii zajęciowej
 • inni specjaliści (psycholog, pedagog, rehabilitant, itp.) zatrudnieni w Warsztacie.

W razie sytuacji trudnych (bądź spornych) Rada może prosić o pomoc niezależnych specjalistów/ekspertów z poszczególnych dziedzin.
Rada Programowa Warsztatu zbiera się (nie rzadziej niż) raz na kwartał zatwierdza preliminarz kosztów, dokonuje oceny postępów w rehabilitacji każdego uczestnika, ustala wysokość środków finansowych oraz ich przeznaczenie indywidualnie dla każdego uczestnika, dokonuje okresowej oceny realizacji programu. Wskazuje osoby bezpośrednio odpowiedzialne za realizację tych programów. Nie rzadziej niż raz na pół roku ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika Warsztatu, jeśli zajdzie potrzeba modyfikuje program terapeutyczny lub wskazuje inne formy dalszej terapii, informując rodziców lub opiekunów.

 1. Warsztat zapewni warunki organizacyjno-metodyczne konieczne do pełnej realizacji (ustalonego przez Radę) programu terapeutycznego i programu przygotowującego do wykonywania pracy zawodowej i przyszłego usamodzielniania uczestników warsztatu, oraz w miarę posiadanych środków realizowania wyjazdowych form rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 2. Zajęcia warsztatowe prowadzone będą w grupach terapeutycznych w oparciu o indywidualne programy opracowane (przez Radę Programową) dla każdego uczestnika Warsztatu. Indywidualny program uwzględniać będzie aktualne możliwości psychofizyczne uczestnika oraz prognozy rozwojowe. Na jednego instruktora pracującego bezpośrednio z podopiecznymi nie powinno przypadać więcej niż pięciu uczestników Warsztatu.
 3. Uczestnik Warsztatu, który w ramach indywidualnego programu bierze udział w treningu ekonomicznym, może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.
 4. Uczestnik Warsztatu jest zobowiązany do przedstawienia zwolnienia lekarskiego za każdy dzień nieobecności w Warsztacie, lub w przypadku konieczności stawienia się w urzędzie przedstawia zaświadczenie.
 5. Kierownik, na wniosek Rady Programowej, może skreślić z listy uczestnika, który:
 • opuścił bez usprawiedliwienia, o którym mowa w pkt. 16 ponad 20 dni roboczych w danym roku (ustalonego dla niego trybu uczestnictwa w zajęciach Warsztatu)
 • wykazuje gwałtowne zachowania zagrażające jego zdrowiu i życiu oraz zdrowiu i życiu innych uczestników
 • reprezentuje zachowania trudne wpływające negatywny sposób na funkcjonowanie i rehabilitacje innych uczestników, które nie dają się opanować metodami terapeutycznymi jakimi dysponuje kadra Warsztatu.
 • wymaga form opieki, których Warsztat nie jest w stanie zapewnić.

Skreślenie z listy następuje po wcześniejszym powiadomieniu Rodziców lub opiekunów uczestnika.

 1. Za porządek na poszczególnych stanowiskach odpowiedzialni są uczestnicy Warsztatu, a za porządek w poszczególnych pracowniach odpowiedzialni są instruktorzy terapii zajęciowej.
 2. W przypadku zniszczenia wyposażenia Warsztatu, lub zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, należy natychmiast zawiadomić instruktora odpowiedzialnego za dana pracownię oraz kierownika Warsztatów.
 3. W każdej sytuacji spornej uczestnicy mogą (i powinni) zwrócić się do kierownika Warsztatów i/lub Rady Programowej
 4. W realizacji programu Warsztaty będą współpracować z placówkami służby zdrowia, sportu, kultury, edukacji, opieki społecznej oraz odpowiednimi władzami i urzędami lokalnymi.

I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WARSZTATU

 1. Uczestnik Warsztatu ma prawo do:
 • udziału w przygotowaniu indywidualnego programu terapii/rehabilitacyjnego
 • przystosowania stanowiska terapeutycznego adekwatnie do jego psychofizycznych możliwości,
 • uczestniczenia w prowadzonych zajęciach warsztatowych, korzystania z pomieszczeń i urządzeń Warsztatu
 • uczestniczenia w innych formach zajęć z uwzględnieniem, w miarę możliwości i potrzeby, treningu pracy w różnych placówkach zajmujących się osobami z Autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi /lub w innych
 • pomocy instruktorów w realizacji programu terapii zajęciowej,
 • zaopatrzenia w niezbędny sprzęt i pomoce techniczne ułatwiające wykonywanie danych czynności, (o ile istnieje taka potrzeba)
 • otrzymania środków finansowych na realizacje treningu ekonomicznego na zasadach określonych odrębnym regulaminem,
 • uczestniczenia w różnych formach aktywności realizowanych poprzez zajęcia kreatywne, sportowe, rekreację, poradnictwo psychologiczne i socjalne, pomoc prawną i życiową w oparciu o program/wytyczne KTA
 • reprezentowania Warsztatów w konkursach, zawodach sportowych, itp.
 • przedstawienia Radzie Programowej Warsztatu swoich problemów lub wniosków oraz uzyskania odpowiedniej pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
 1. Uczestnik Warsztatu ma obowiązek:
 • uczestniczyć aktywnie i systematycznie w realizacji programu pracy i rehabilitacji
 • przestrzegać ramowego rozkładu dnia (obowiązującego w Warsztacie) - przestrzegać zasad BHP i PPOŻ
 • przestrzegać obowiązujących w Warsztacie przepisów, zasad współżycia społecznego oraz harmonogramu zajęć i porządku
 • stosować się do zaleceń Rady Programowej Warsztatu,
 • stosować się do poleceń pracowników Warsztatu, (dotyczących wykonywania pracy)
 • przygotować i sprzątnąć swoje stanowisko pracy
 • dbać o mienie Warsztatu,
 • usprawiedliwiać nieobecności na programowych zajęciach warsztatowych,
 • przestrzegać higieny osobistej (dbać o dobry wygląd i własne zdrowie).
 • przebywać w zmiennym obuwiu i odzieży ochronnej dostosowanej/koniecznej dla danej pracowni czy wykonywanej czynności
 1. Opieka medyczna nad uczestnikami Warsztatu oraz okresowe i kontrolne badania lekarskie będą realizowane w placówkach służby zdrowia na ogólnie obowiązujących zasadach. W nagłych przypadkach pomoc lekarska realizowana będzie na powszechnie i aktualnie przyjętych zasadach.

II. TRENING EKONOMICZNY

 1. Uczestnik Warsztatu, który w ramach indywidualnego programu bierze udział w treningu ekonomicznym, może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.
 2. Bazową wysokość środków finansowych oraz ich przeznaczenie ustala Rada Programowa Warsztatu zgodnie z indywidualnym programem każdego uczestnika, uwzględniając postanowienia regulaminu organizacyjnego Warsztatu.
 3. Rada Programowa może ustalić dodatkowe środki finansowe dla uczestników, uzależnione od wyników ich pracy, i/lub efektów pracy całego Warsztatu lub danej pracowni.
 4. Środki finansowe wykorzystuje się do treningu ekonomicznego – zgodnie z potrzebami i decyzjami każdego uczestnika, wynikającymi z programu rehabilitacji.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do pozostawienia w placówce kwoty nie mniejszej niż 30% sumy bazowej do treningu ekonomicznego przeprowadzonego z terapeutą (przychód i rozchód potwierdzony 3 podpisami: uczestnik, terapeuta, kierownik). Pieniądze te są „materiałem do terapii”, dlatego za ich rozliczanie odpowiada instruktor terapii, który prowadzi trening z uczestnikiem.
 6. nie mniej niż 30% sumy bazowej zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i kulturalnej uczestników (zakres tych zadań ustala Rada Programowa wspólnie z uczestnikami Warsztatu)
 7. nie mniej niż 30% sumy bazowej wraz z możliwymi dodatkami zostanie przeznaczona do dyspozycji własnej uczestników. Suma ta może ulec potrąceniom, na wniosek kierownika, w wypadku nieusprawiedliwionych nieobecności uczestnika (proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu) lub zniszczenia mienia Warsztatu.

III. ORGANIZACJA PRACY I ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Godziny przybycia do Warsztatu ograniczone są czasowo:

 • przybycie nie później niż do godz. 8.15
 • wyjście nie wcześniej niż o godz. 14.45

Późniejsze przybycie lub wcześniejsze wyjście bez zwolnienia czy odnośnego usprawiedliwienia nieobecności traktowane będzie jak nieusprawiedliwiona nieobecność na danych zajęciach

W trakcie zajęć każdemu uczestnikowi przysługują dwie półgodzinne przerwy na posiłek.

Zajęcia odbywają się w pracowniach: komputerowo-informatycznej, poligraficzno-graficznej, artystycznej/rzemiosł różnych, komunikacji i umiejętności społecznych, gospodarstwa domowego.

Równolegle mogą być prowadzone zajęcia uzupełniające (odpowiednio do indywidualnego programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego poszczególnych uczestników)

 • terapia psychologiczna/pedagogiczna indywidualna i grupowa
 • rehabilitacja indywidualna i grupowa
 • zajęcia socjalizujące
 • zajęcia kulturalne
 • zajęcia turystyczne

Zajęcia odbywają się zgodnie z corocznym planem pracy terapeutów Warsztatu, przedstawianym Radzie Programowej do zaakceptowania najpóźniej do 15 grudnia roku poprzedzającego plan pracy.

IV. SPOSÓB DOWOZU UCZESTNIKÓW DO WARSZTATU

Warsztat nie posiada (w chwili obecnej) własnego środka transportu. Uczestnicy przyjeżdżają do Warsztatu samodzielnie środkami komunikacji miejskiej, bądź są dowożeni przez rodzica lub opiekuna.

V. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WARSZTATU

Kierownik Warsztatu powinien w szczególności dbać o:

 1. zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem pracy na przydzielonych stanowiskach pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami.
 2. organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, oraz realizowanie indywidualnych programów pracy/terapii uczestników.
 3. udzielanie urlopów (zgodnie z opracowanym planem urlopów) oraz dodatkowych dni wolnych za przepracowane nadgodziny oraz innych dni wolnych przewidzianych przez kodeks pracy w taki sposób, aby zachowany był normalny tok pracy.
 4. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie BHP
 5. zapewnienie przestrzegania przepisów oraz zasad BHP
 6. ułatwianie pracownikom warsztatu podnoszenie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy w warsztacie
 7. planowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników Warsztatu
 8. udział w pracy (i w miarę potrzeb organizowanie pracy) Rady Programowej Warsztatu - p.p.11 postanowień ogólnych
 9. nadzór nad dokumentacja merytoryczną i finansową prowadzona przez pracowników Warsztatu

Prawa i obowiązki pracowników Warsztatu zawarte są w odrębnych dokumentach.

W sprawach nie ujętych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy K.P. i wydane na jego podstawie akty wykonawcze, przepisy Regulaminu Pracy i Wynagrodzenia Pracowników PSOUU, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25marca 2004r w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×