Plan działalności warsztatu

PLAN DZIAŁALNOŚCI
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Krajowego Towarzystwa Autyzmu o/Gdańsk z siedzibą w Gdyni

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność, a które kwalifikują się do uczestnictwa w terapii zajęciowej. W wypadku posiadania wolnych miejsc Warsztat może również objąć opieką osoby z innymi dysfunkcjami.

2. CEL DZIAŁANIA

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielneg9o i aktywnego życia.

W Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja wspomagająca pracę terapeutyczną i edukacyjną.

W pracy terapeutycznej szczególny nacisk kładziony jest na przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.

3. ORGANIZACJA PRACY dydaktyczno-terapeutycznej

Warsztat zatrudnia terapeutów-instruktorów zajęciowych w wymiarze 5 pełnych etatów dydaktycznych. Każdy z terapeutów odpowiedzialny jest za jedną pracownię-jej program działania i pracy. Niezależnie od tej struktury zajęciowej, dwoje terapeutów o największym doświadczeniu (i wykształceniu) pełni funkcje z-ca kierownika ds. merytorycznych. Każdy z nich ma pod swoją opieką 10 uczestników i bezpośrednio odpowiada za ich indywidualny program terapeutyczno-rehabilitacyjny, za ich plan pracy oraz nauki.

Program pracy uczestników oraz ich przynależność do grup zadaniowych zależy od stopnia ich indywidualnych kompetencji i możliwości zarówno w sferze edukacyjnej jak i komunikacyjnej (jest to również bezpośrednio związane z rodzajem i stopniem niepełnosprawności)

Zajęcia w Warsztacie odbywają się w 5 pracowniach: komputerowo-informatycznej, poligraficzno-edytorskiej, artystycznej/rzemiosł-różnych, komunikacji i umiejętności społecznych, gospodarstwa domowego.

4. ZAJĘCIA W WARSZTACIE obejmują:

 1. Ogólne usprawnianie podstawowych funkcji życiowych i społecznych oraz uzyskanie niezależności w jak najlepszym radzeniu sobie w samodzielnym życiu.
 2. Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, skutecznego komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, bezpiecznego i celowego poruszania się po mieście oraz korzystania ze środków komunikacji miejskiej.
 3. Kształtowanie prawidłowych zachowań i reakcji w różnych sytuacjach życiowych ( w drodze do pracy, w trakcie rekreacji, codziennych czynności ).
 4. Utrwalanie i poszerzanie wiedzy szkolnej
 5. Rozwój zainteresowań i uzdolnień, rozszerzenie wiedzy i doświadczeń życiowych, wzbogacanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 6. Zapewnienie możliwości współuczestnictwa w podejmowaniu przez uczestników warsztatu decyzji w sprawie jakości ich życia i potrzebnej im pomocy.
 7. Trening umiejętności i zachowań społecznych:
 • trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej,
 • trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
 • trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia,
 • trening w zakresie edukacji seksualnej,
 • trening zachowań rynkowych i ekonomicznych
 • trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
 • trening przygotowania do podjęcia pracy

5. OCZEKIWANE EFEKTY

 • Podniesienie poziomu samodzielności w życiu codziennym, zwiększenie wiary we własną wartość i przydatność społeczną,
 • Ukształtowanie właściwych form zachowań społecznych, podniesienie kompetencji społecznych i pobudzenie aktywności społecznej, podnoszenie możliwości uczestników Warsztatu we współuczestniczeniu w życiu społeczności lokalnej
 • Podtrzymywanie umiejętności szkolnych.
 • Poprawa kondycji fizycznej, zwiększenie sprawności ruchowej,
 • Obniżenie napięć psychoruchowych i nauczenie odreagowywania tych napięć
 • Nauczenie wyzwalania własnej ekspresji twórczej poprzez wykonywanie prac o walorach użytkowych i artystycznych.
 • Zwiększenie samodyscypliny, punktualności, odpowiedzialności za powierzone zadanie i mienie, tempa pracy, dokładności i wytrwałości oraz terminowego jej kończenia
 • Nabycie i utrwalenie wiadomości wykorzystywanych w życiu codziennym i przyszłej pracy zawodowej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych
 • Nauczenie aktywnego spędzania czasu wolnego
 • Poznanie i zrozumienie roli zadań społecznych i zawodowych – wypełnianie ról zawodowych, podejmowanie przez uczestników Warsztatu próby pracy zarobkowej poprzedzonej treningiem ( praktyką ) w danym miejscu pracy.
 • Wykorzystanie materiałów tworzonych przez uczestników Warsztatu na cele współfinansowania warsztatu i innych form terapii.

6. FORMY REALIZACJI ZADAŃ:

W Warsztacie oprócz zajęć bezpośrednio przystosowujących do pracy są organizowane zajęcia wyrabiające:

 • samodzielność
 • zaradność
 • przystosowanie do życia codziennego
 • przystosowanie do pracy,

Działania Warsztatu mają służyć przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w Zycie społeczne oraz podjęcia pracy zawodowej odpowiadającej ich możliwościom intelektualnych oraz predyspozycjom.

Zajęcia warsztatowe przystosowujące do pracy odbywają się w pracowniach:

1. Gospodarstwa domowego

Nauczenie przygotowania prostych potraw; zdobycie umiejętności nazywania, rozpoznawania i zakupu produktów potrzebnych do przygotowania posiłku; kształtowanie umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych (sporządzanie ich dla uczestników Warsztatu); nauczenie posługiwania się urządzeniami kuchennymi (robot kuchenny, maszynka do mięsa, czajnik elektryczny, itp.), a także innymi urządzeniami przydatnymi w codziennym życiu( odkurzacz, żelazko, pralka, itp.); nauczenie estetycznego i prawidłowego nakrycia stołu, estetyka spożywania posiłków, dbanie o czystość i higienę w miejscu pracy.; itp…

Wartości terapeutyczne:

Przygotowanie do samodzielności. Przyzwyczajanie uczestników do ciągłego zwracania uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych osób. Wyrobienie nawyku posługiwania się przedmiotami i urządzeniami codziennego użytku, dbania o czystość swojego miejsca pracy i odpoczynku.

2. Komunikacji i umiejętności społecznych

Kształtowanie wzorców odpowiednich zachowań potrzebnych w różnych sytuacjach życiowych. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych (koncerty, teatr, kino, wystawy, muzea, itp.). Czynny udział w zajęciach teatralnych. Rozmowy z innymi uczestnikami Warsztatu (trening prowadzenia dialogu). Nauka właściwych zachowań w miejscach publicznych (sklepy, urzędy, dworce, itp.) oraz zdobywanie podstawowych umiejętności w tychże miejscach (załatwianie spraw w urzędzie, robienie zakupów, rezerwowanie biletów, itp.)

Wartości terapeutyczne

Rozbudzanie aktywności społecznej, utrwalanie właściwych zachowań, poszerzanie zainteresowań. Nauka planowania i zdobywania umiejętności dysponowania własnym czasem i pieniędzmi. Kształtowanie właściwych form komunikowania się z innymi.

3 Artystycznej/rzemiosł różnych

Nauka umiejętności rzemieślniczo- artystycznych (malowanie, tkanie, szydełkowanie, robienie makramy, witraży, wykonywanie ozdób na odzieży, tworzenie biżuterii, itp.). Zdobywanie umiejętności odpowiedniego doboru materiałów (dla danej czynności) i odpowiedniego ich wykorzystania. Dbanie o porządek w miejscu pracy a także uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa.

Wartości terapeutyczne:

Podtrzymywanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami w celu takiego ich wykorzystania, aby stanowiły bodziec do wyrażania twórczej ekspresji. Uczenie nowych technik i wskazywanie na możliwość ich łączenia. Zwrócenie uwagi na estetykę, na konieczność dbania o środowisko. Uczenie koncentracji, odreagowania złych napięć, usprawnianie umiejętności manualnych.

4. Poligraficzno-edytorskiej

Wszelkie czynności wykonywane w tej pracowni związane są z drukiem, kopiowaniem, segregowaniem, przecinaniem, przycinaniem, oprawianiem, składaniem i zszywaniem wcześniej przygotowanego materiału. Nauka podstawowych czynności związanych z uruchamianiem i obsługą urządzeń poligraficznych i biurowych (maszyny kopiującej, gilotyny, zgrzewarki oraz innych maszyn i narzędzi pomocniczych).

Wartości terapeutyczne

Rozwijanie takich cech jak: cierpliwość, wytrwałość, dokładność. Wyrabianie nawyku dbania o bezpieczeństwo, zachowania czystości na stanowisku pracy oraz odpowiedzialności za przyjęte do realizacji zadanie.

5. Komputerowo-informatycznej

Zdobycie wszelkich umiejętności związanych z komputerem (edycja tekstu, tworzenie grafiki komputerowej, posługiwanie się Internetem, rozmowy za pomocą programu komunikacyjnego, np. Skype, drukowanie i przetwarzanie dokumentów, skanowanie zdjęć, itp. ).

Wartości terapeutyczne

Edukacja w tej dziedzinie daje nieskończone możliwości rozwoju. Wzbogaca doświadczenie, kształtuje umiejętność planowania i dozowania zakresu pracy, uczy samodzielności w związku z czym wzrasta w uczestniku Warsztatu poczucie własnej wartości.

7. ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE

 • Zajęcia rehabilitacyjne z dziedziny:
 • Kinezjologii edukacyjnej
 • Integracji sensorycznej
 • Kinezyterapii
 • Muzykoterapii
 • Arte-terapii
 • Biblioterapii
 • Wsparcia psychologicznego

Zajęcia dodatkowe:

 • Kluby zainteresowań i spotkania tematyczne (oraz inne działania uwzględniające zainteresowania i potrzeby uczestników)
 • Zajęcia sportowe
 • Turnusy rehabilitacyjne
 • Wycieczki, warsztaty i plenery artystyczne, warsztaty zawodowe
 • Spotkania w WTZ i u przyjaciół placówki
 • Organizowanie i udział w imprezach integracyjnych i okolicznosciowych
 • Wyjścia i wyjazdy do muzeów, kin i teatrów, na koncerty, do lodziarni, kawiarni, pizzerii, klubów itp…
 • Organizowanie i udział wystaw artystycznych, kiermaszy i innych działań uwzględniających zainteresowania i potrzeby uczestników

8. FORMY PROWADZONEJ TERAPII

 • Indywidualna
 • Zbiorowa
 • Grupowa
 • Kinezyterpia
 • Arteterapia
 • Muzykoterapia
 • Teatroterapia
 • Filmoterapia
 • Biblioterapia
 • Wsparcie psychologiczne
 • Terapia pedagogiczna
 • Psychoedukacja
 • Socjoterapia
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Integracja sensoryczna
 • Aromatoterapia
 • Terapia manualna-
 • Terapia przez kontakt z przyrodą
 • Nauka języków obcych
 • Warsztaty zawodowe
 • Zajęcia rekreacyjne
 • Konkursy
 • Zajęcia komunikacyjne

9. METODY PRACY

 • Słowne
 • Praktyczne
 • Oglądowe
 • Waloryzacyjne
 • Objasniająco-poglądowe
 • Programowane
 • Weryfikujące
 • Rekonstruujące
 • Psychodrama (drama pedagogiczna)
 • Metoda WIT
 • Metody wspomagające komunikowanie się (piktogramy, ułatwiona komunikacja)
 • Metoda modelowania (poprzez demonstracje video, w oparciu o grupę rówieśniczą)
 • Stymulacja przeniesienia nabytych umiejętności
 • Inne w miarę potrzeb

10. FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMU LUB OPIEKUNAMI

 • Indywidualne konsultacje
 • Poradnictwo
 • Kontakty telefoniczne, korespondencyjne
 • Utworzenie „Klubu Przyjaciół WTZ”
 • Udział w spotkaniach Rady Programowej
 • Współorganizowanie i uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych
 • Wycieczki integracyjne
 • Szkolenia

11. Kadra WTZ –rozwój zawodowy pracowników

 • Studia podyplomowe
 • Szkolenia i kursy
 • Konferencje i seminaria
 • Samokształcenie
 • Wymiana doświadczeń i korzystanie z dobrej praktyki

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×